امروز 4 اسفند 1398

  انتخاب واحد

[ 25 دی 1387 ]

مطابق تصمیم شورای آموزشی موسسه آموزش عالی انوار العلوم کلیه دانشجویان عزیز قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90جهت فعال شدن گزینه انتخاب واحد خود لازم است شهریه ثابت خود بعلاوه 2000000 ریال علی الحساب را به شماره حساب -------- به نام موسسه انوار العلوم بانک ------ یا شماره حساب -------- به نام موسسه واریز نموده و فیش آن را به واحد آموزش تحویل دهند یا به شماره ---------- فکس کنند تا بتوانند انتخاب واحد نمایند.

تذکر : نوشتن شماره دانشجویی و نام و نام خانودگی ضروری می باشددرگاه خدمات بانک ملی ایران
---- PodCast